Modele sylabowe i głoskowe

Definicję dojrzałości szkolnej opisują M. przetacznikowa, i G. makieło-jarża twierdząc, że: „dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej nazwiemy dziecko, które osiągnęło taki degré Rozwoju umysłowego, Społeczno – emocjonalnego oraz Fizycznego, jaki Umożliwia MU przystosowanie się do wymagań szkoły i kontynuowanie z powodzeniem nauki w klasie pierwsjay „1. Pojęcie dojrzałości szkolnej Stefan Szuman określa, jako „{…} osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu Rozwoju Fizycznego, Społecznego i psychicznego, qui czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowywanie w klasie pierwsjay szkoły Podstawowej „2. Słownik pédagogie iczny określa ją, jako osiągnięcie przez Dziecko stopnia Rozwoju Fizycznego, Społeczno-Moralnego, emocjonalnego, umysłowego i psychicznego na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie w Społeczności une i bezproblemowe Opanowanie treści programowych {wiadomości i Umiejętności} z Klasy pierwsjay szkoły Podstawowej. W przygotowaniu dziecka do Osiągnięcia gotowości szkolnej główną rolę odgrywa Przedszkole. À właśnie Tutaj Dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia, uczy się żyć i współdziałać w grupie rówieśnicjay, osobowość kształtuje, odkrywa swoje zainteresowania i uzdolnienia, Poznań je środowisko Społeczne je przyrodnicze. Nowa podstawa programowa, która obowiązuje w przedszkolach OD 2010 roku jasno określa, jakimi wiadomościami i umiejętnościami powinno posługiwać się Dziecko osiągające Dojrzałość szkolną. Zgodnie z nową podstawą programową Dziecko kończąc Przedszkole je rozpoczynając naukę w Szkole Podstawowej powinno:-w Kulturalny sposób porozumiewać się z dorosłymi i dziećmi, współdziałać z rówieśnikami, przewidywać skutki swoich zachowań;-samodzielnie korzystać z toalety, umyć się, wytrzeć, ubrać, posługiwać się sztućcami, utrzymywać Ład i tromper porządek w swoim otoczeniu;-mówić poprawnie w Subs polskim, pytać o niezrozumiałe rzeczy, formować dłuższe wypowiedzi;-posługiwać się myśleniem przyczynowo skutkowym oraz klasyfikować i grupować przedmioty;-świadomie dbać o swoje zdrowie, rozumieć potrzebę zdrowego odżywiania się i konieczność odpowiedniego leczenia w czasie choroby, Chętnie uczestniczyć w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;-orientować się w zasadach ruchu drogowego I korzystaniu ze środków transportu, wiedzieć Jak conserver się w II zagroźenia i umieć szukać pomocy, podejmować próby organizowania sobie bezpiecznych zabaw w Domu i w przedszkolu, unikać niebezpiecznych zabaw NP. samodzielnego zażywania leków i środków Chemicznych;-wiedzieć Jak conserver się na uroczystościach i w przybytkach Kultury: [Muzeum, Kino, Teatr}, uczestniczyć w przedstawieniach przedszkolnych odgrywając różne rôle;-w skupieniu słuchać muzyki, śpiewać piosenki, wykonywać proste tancé i pląsy, samodzielnie tworzyć muzykę za POMOCA instrumentów perkusyjnych;-interesować się w miarê swoich możliwości sztuką, Architektura, obyczajami i kulturą regionu, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, Chętnie oglądać rzeźby i obrazy;-tworzyć Strzeminski z różnorodnych materiałów NP.